Skip to content

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden, zoals Bureau Scriptiehulp die hanteert.

Snel naar:

1. Wat bedoelen we met...

Wij, we, ons: De eenmanszaak Bureau Scriptiehulp; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32159947.

Jij, jou, je: Dat ben jij! De persoon die een Overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een aanbieding hebben gedaan of die enige andere rechtsbetrekking met ons heeft.

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alles wat wij met jou overeenkomen.

2.2 De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op de Overeenkomst.

2.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd in onderling overleg worden overeengekomen, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop een schriftelijk akkoord hebben gegeven. De afwijking(en) of aanvulling(en) is/zijn in dat geval alleen van toepassing op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

2.4 De toekomst is onvoorspelbaar; het zou dus zomaar kunnen dat één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden in bepaalde situaties niet (langer) geldig zijn. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen. Dit heeft geen gevolgen voor de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden; die blijven gewoon van toepassing.

2.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbiedingen

3.1 Onze aanbiedingen gelden alleen voor de door ons aangegeven duur. Dit is altijd ter uitsluitende beoordeling aan ons. De voorwaarden van onze aanbiedingen kunnen, wanneer nodig, ook wijzigen. Je kan aan onze aanbiedingen dus geen rechten ontlenen. Als de aanbieding van onze website is verwijderd of (naar onze uitsluitende beoordeling) niet meer geldig is, dan komt de aanbieding automatisch te vervallen.

3.2 Wij kunnen niet aan een aanbieding worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.4 Als wij in een aanbieding een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

3.5 Voor regulier hoger onderwijs geldt een Btw-tarief van 0%. Voor onze begeleidingswerkzaamheden in het regulier hoger onderwijs worden de op onze website genoemde netto bedragen dus niet verhoogd met een Btw-tarief. Dit zal alleen plaatsvinden als het Btw-tarief voor regulier hoger onderwijs door de overheid wordt gewijzigd. In dat geval zullen wij jou hierover inlichten. In alle gevallen dat wij wel Btw-plichtig zijn, zoals bij de begeleiding van een promovendus, zullen wij wel Btw in rekening brengen bovenop de door ons genoemde netto prijs.

4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een aanbod van ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een Overeenkomst schriftelijk bevestigen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering hebben gegeven.

4.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als wij al begonnen zijn met de uitvoering daarvan.

5. Begeleidingstijd

5.1 Om gebruik te kunnen maken van onze begeleidingsdiensten, moet je altijd vooraf begeleidingstijd inkopen via onze website www.bureauscriptiehulp.nl. Betaling van deze begeleidingstijd vindt plaats via iDeal.

5.2 Wij houden een overzicht bij van jouw begeleidingstijd-tegoed en zullen jou hierover proactief informeren. Op het begeleidingstijd-tegoed kunnen wij de volgende begeleidingstijd afschrijven: de begeleidingstijd waarin wij daadwerkelijk met jou hebben gesproken (via (beeld)bellen of face-to-face) én eventuele voorbereidingstijd voor de met jou gemaakte afspraken. Als er sprake is van voorbereidingstijd zullen wij jou hierover inlichten. Voor de vaststelling van de bestede begeleidingstijd (waaronder ook begrepen eventuele voorbereidingstijd) is onze administratie altijd leidend.

5.3 Begeleidingstijd wordt in onderling overleg met jou vooraf ingepland en vindt plaats via (beeld)bellen of in een persoonlijk (face-to-face) gesprek op locatie.

5.4 Je kan jouw begeleidingstijd-tegoed te allen tijde opwaarderen, maar je bent verplicht om dit op te waarderen ter voorkoming van min-uren (= een negatief begeleidingstijd-tegoed). Voor het inplannen van een (beeld)belafspraak of een persoonlijke (face-to-face) afspraak is een minimaal resterende begeleidingstijd-tegoed van één uur nodig. Bedraagt jouw begeleidingstijd-tegoed op dat moment minder dan één uur? Dan vragen we je om minimaal één uur bij te kopen via onze website.

5.5 Als we mondeling of schriftelijk overeenkomen dat we begeleidingstijd aan je gaan besteden, is die afspraak te annuleren of te verplaatsen tot 48 uur voordat de afspraak plaatsvindt. Gebeurt dat binnen 48 uur, dan kan de gereserveerde tijd op het begeleidingstegoed in mindering worden gebracht. Uitzondering hierop vormt het product ‘Proefcoachingssessie’; hierbij hanteren we een deadline van 24 uur tevoren. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, worden dus gezien alsof ze hebben plaatsgevonden. Verplaatste afspraken kunnen niet alsnog worden afgezegd.

6. Wat we van jou verwachten…

6.1 Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan ons beschikbaar worden gesteld. Wij zullen jou altijd vooraf informeren over het gewenste tijdstip waarop wij de gevraagde gegevens en bescheiden nodig hebben en (waar nodig) over de gewenste vorm van aanlevering.

6.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.

6.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden van jouw resterende begeleidingstijd-tegoed afgeschreven (of in het onverhoopte geval dat het begeleidingstijd-tegoed reeds volledig verbruikt is: aan jou doorgerekend op basis van nacalculatie).

6.4 Jij laat met enige regelmaat wat van je horen, zodat wij weten wat de status en voortgang van jouw activiteiten is. Concreet betekent dit een “contactverplichting” binnen een door ons tijdens de begeleiding te bepalen kader. Als wij langer dan drie (3) maanden niets van jou vernemen, ondanks onze pogingen daartoe, dan wordt de Overeenkomst van rechtswege beëindigd en komt jouw resterende begeleidingstijd-tegoed te vervallen. Voordat het zover komt, zullen we ons natuurlijk inspannen om jou te bereiken.

6.5 Je weet welke diensten we aanbieden. Wanneer je diensten van ons vraagt die we niet aanbieden (zoals, maar niet uitsluitend: het schrijven van (delen van) je scriptie, coaching bij de softwarepakketten Stata en R), dan treden de artikelen 8.2 en 8.3 van deze voorwaarden in werking.

7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

7.2 Wij bepalen de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houden daarbij wel rekening met de wensen die jij hebt. Wij hebben het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en kunnen personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.

7.3 Wij streven ernaar om onze afspraken met jou altijd na te komen. Toch zijn de opgegeven datums voor onze begeleidingsdiensten altijd indicatief. Als we onverhoopt, om welke reden dan ook, onze afspraak met jou niet kunnen nakomen, dan hebben wij het recht om onze afspraak te verplaatsen naar een andere (in overleg met jou te bepalen) datum. Wij zijn in dat geval niet schadeplichtig voor het niet nakomen van de initiële afspraak.

7.4 Onze opdracht omvat nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie. Je begrijpt dat de werkzaamheden die door ons worden verricht, worden gebaseerd op de informatie die jij aanlevert, en dat jij zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan. Ook valt het niet onder onze werkzaamheden om te controleren of er intellectuele eigendomsrechten rusten op de door jouw geschreven of aangeleverde teksten en/of om te controleren of er sprake is van plagiaat.

7.5 Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat wij jou in het kader van een goede verdere begeleiding zullen doorverwijzen naar een externe deskundige. Dit kan alleen aan de orde zijn als het gaat om een specifieke vorm van begeleiding die wij zelf niet in huis hebben, bijvoorbeeld in de situatie dat er bepaalde vakspecifieke kennis nodig is voor een goede (verdere) begeleiding. Als wij op jouw verzoek een begroting voor kosten van derden opstellen, dan is deze altijd indicatief. Mocht jij zelf besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij daarin geen partij. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken.

7.6 Als we na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen we in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen. Als deze wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, dan zullen wij jou hierover inlichten.

8. Als een van ons wil stoppen

8.1 De Overeenkomst komt ten einde als jij geslaagd bent voor het onderwerp waarvoor jij door ons werd begeleid (veelal een scriptie), als jij langer dan drie maanden niets meer van je laat horen (zie artikel 5.4 van deze algemene voorwaarden) of als jij de Overeenkomst met ons opzegt.

8.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar onze mening schade kan toebrengen aan onze eigen belangen en imago.

8.3 Wij bieden in geen geval restitutie voor ingekochte begeleidingstijd of een resterend begeleidingstijd-tegoed, ook niet als de begeleiding eerder dan verwacht wordt afgerond. Maak dus altijd voorafgaand aan de aanschaf van begeleidingstijd een overwogen inschatting van de benodigde tijd.

9. Overmacht

9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

9.2 Naast de situaties uit voornoemd artikel en uit de rechtspraak verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: (ernstige) ziekte of een algemene elektronische storing of internetstoring.

9.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Heb jij onvolledige of onjuiste informatie aangeleverd? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

10.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

10.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor de bestede begeleidingstijd over de laatste twee kalendermaanden.

10.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade is bijvoorbeeld: de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of bijvoorbeeld de kosten die jij maakt om de gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak, of de kosten die jij maakt ter voorkoming of beperking van de schade. Dit geldt alleen als jij kunt aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

10.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, minder winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

11. Vrijwaring

11.1 Wij, en de mensen die wij eventueel inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor het intellectuele eigendom dat mogelijk rust op de door jou aangeleverde informatie.

11.2 Jij garandeert aan ons dat de door jou aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart ons voor eventuele schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.

11.3 Als jij enig resultaat verkregen met onze begeleiding gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt dit te gebruiken of toe te passen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die door jou of door derden wordt geclaimd.

12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die (in de uitvoering van de Overeenkomst) ontstaan bij het schrijven van jouw scriptie, thesis of ander document blijven natuurlijk gewoon bij jou berusten.

12.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die al aan ons toekwamen voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst, of juist zijn ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst maar niet direct betrekking hebben op de door jouw geschreven documenten, blijven bij ons berusten. Denk hierbij aan de door ons zelf gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, websites, video’s en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

13. Geheimhouding

13.1 Wij vinden het belangrijk dat de door jou aan ons verstrekte informatie met de nodige zorgvuldigheid wordt behandeld en vertrouwelijk blijft. Niet alleen tijdens deze Overeenkomst, maar ook na afloop daarvan.

13.2 Voor de door jou aan ons verstrekte informatie geldt dat deze door ons als vertrouwelijk behandeld wordt en dat deze informatie – zonder jouw toestemming – niet gedeeld of geopenbaard wordt als dit niet nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.3 De geheimhoudingsverplichting stopt als de betreffende informatie openbaar bekend wordt, maar niet als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel.

13.4 De geheimhouding blijft natuurlijk ook na een (onverhoopte) schending of na afloop van de Overeenkomst gewoon van toepassing.

14. Klachten

14.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dient dit uiterlijk binnen 7 dagen na de uitvoering van de Overeenkomst door jou aan ons te worden gemeld. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. Als wij het nodig vinden, dan kunnen wij de klacht in kwestie (laten) onderzoeken. Jij bent verplicht om ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.

14.2 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.

14.3 Als het (eind)resultaat afwijkt van jouw verwachting, dan is dat geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Wij bieden nooit een resultaatsgarantie.

14.4 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.

14.5 Als we hebben vastgesteld dat de klacht tijdig is ingediend én gegrond is, dan zullen wij binnen een redelijke termijn na jouw schriftelijke kennisgeving daarvan het door ons geleverde werk herstellen of hiervoor een (door ons passend geachte) oplossing bieden. Bij het te laat zijn met het melden van een gebrek of klacht, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of (andere) schadeloosstelling.

14.6 Wij hanteren voor alle overige gevallen een verjaringstermijn van één jaar.

15. Privacy

15.1 Wij zijn bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houden rekening met het verwerken van jouw (persoons)gegevens of van de (persoons)gegevens die betrekking hebben op jouw (afstudeer- of wetenschappelijk) onderzoek. Er worden in principe geen (persoons)gegevens gedeeld met derden. Dit wordt alleen gedaan als dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of als wij een wettelijk verplichting hebben om dit te delen of als jij hiervoor duidelijk toestemming hebt gegeven. Het kan ook zijn dat een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken dan ben jij verantwoordelijk voor deze gegevens en voor een eventueel benodigde verwerkersovereenkomst.

16. Bij problemen…

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

16.2 De Rechtbank Noord-Holland is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

16.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.