Skip to content

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Bureau Scriptiehulp. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Scriptiehulp is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bureau Scriptiehulp.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bureau Scriptiehulp te mogen claimen of te veronderstellen.

Bureau Scriptiehulp streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Daarvoor hoeven we niet vooraf een aankondiging te doen.

Bureau Scriptiehulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige voorafgaande mededeling. Bureau Scriptiehulp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar we via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Bureau Scriptiehulp op deze pagina.